jump to navigation

สินเชื่อ UOB April 30, 2010

Posted by salapao18 in Uncategorized.
Tags: , , ,
trackback

UOB
สินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี ไอ-แคช
เตรียมความพร้อมสำหรับการใช้จ่ายวันนี้ คุณสามารถสานฝัน
ของคุณให้เป็นจริงได้ง่ายขึ้นด้วยสินเชื่อส่วนบุคคลยูโอบี ไอ-แคช ไม่ว่าเงินก้อนเล็ก ก้อนใหญ่ อนุมัติวงเงินสูงสุดถึง 1,000,000 บาท โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้คุณแบ่งจ่ายสบายๆ นานสูงสุดถึง 60 เดือน
คุณสมบัติของ UOB I-Cash
อนุมัติวงเงินสูงสุดถึง 4 เท่าของรายได้ต่อเดือน
ผ่อนชำระเป็นรายเดือนเท่าๆ กันทุกเดือน
คำนวณอัตราดอเบี้ยแบบลดต้นลดดอก วงเงินสินเชื่อสูงสูง 1,000,000 บาท
เลือกระยะเวลาชำระคืนสูงสุดถึง 60 เดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ประเภทของผู้สมัคร พนักงานบริษัท
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุ 20-60 ปี
รายได้ต่อเดือน 25,000 บาท ขึ้นไป
อายุงาน 1 ปี ขึ้นไปในบริษัทปัจจุบัน
หรือ ธุรกิจประเภทเดียวกัน

เอกสารสำคัญประกอบการพิจารณา
กรณีเป็นพนักงานบริษัท

สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ เช่นบัตรข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาสลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน
หนังสือรับรองเงินเดือนจากนายจ้าง พร้อมด้วยสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

1. อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ สินเชื่อส่วนบุคคล
UOB I-Cash
1.1. อัตราดอกเบี้ยสูงสุด (ต่อปี) รายได้ต่อเดือน อัตราดอกเบี้ย
25,000 บาท ขึ้นไป 25.50%
*อัตราดอกเบี้ยนี้ สำหรับลูกค้าที่ไม่ผิดนัดชำระหนี้
เท่านั้น หากลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ ธนาคารฯ จะคิด
อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 28%
1.2. ค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อ 0.5% ของวงเงินอนุมัติ

1.3. ค่าปรับกรณีจ่ายเงินคืนก่อนกำหนด (ถ้ามี)
ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับอนุมัติ
กับอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 28% คูณยอดคงค้าง
ทั้งจำนวน คูณจำนวนวันตั้งแต่วันที่ได้รับ
อนุมัติสินเชื่อ
2. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ
2.1 ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินอนุมัติ
3. ค่าใช้จ่ายที่ให้แก่หน่วยงานภายนอก หรือบุคคลอื่น
3.1 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต ไม่มี
3.2 ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน
จุดรับชำระเงิน ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน
ในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑลต่อรายการ ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน
ในเขตต่างจังหวัด
ต่อรายการ

3.3 ค่าใช้จ่ายกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย (กรณีชำระหนี้โดยการหักบัญชีกับสถาบันการเงินอื่น) ไม่มี
3.4 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ 250 บาทต่อรอบบัญชี
4. ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำเนินงานของธนาคารฯ
4.1 ค่าใช้จ่ายในกรณีเช็คคืน ไม่มี
4.2 ค่าออกบัตรใหม่กรณีหาย/ชำรุด ไม่มี
4.3 ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป โดยชุดที่ 1 ให้หมายถึงใบแจ้งยอดบัญชีในแต่ละงวด) 100 บาทต่อครั้งต่องวดการสรุปยอดบัญชี
4.4 ค่าขอรหัสประจำตัวบัตรใหม่ทดแทนรหัสเดิม
ไม่มี
4.5 ค่าขอตรวจสอบรายการ 200 บาทต่อครั้ง

หมายเหตุ :
1. ธนาคารฯ จะคิดอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมใดๆ ตามข้อ 1, 2 รวมกันสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี (Effective Rate)
2. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้
3. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (ถ้ามี)
4. ค่าใช้จ่ายในการชำระเงินข้อ 3.2 เป็นค่าบริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บจากลูกค้า ณ จุดรับชำระเงินและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการแต่ละราย
5. สำหรับค่าติดตามทวงถามหนี้ที่ถูกเรียกเก็บจากผู้ให้บริการภายนอก ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากลูกค้าตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 52 เป็นต้นไป
หมายเหตุ:
1. ตารางแสดงการผ่อนชำระ/เดือน เป็นการประมาณเพื่อใช้เป็นแนวทางในการนำเสนอผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า ซึ่งการผ่อนชำระจริงนั้น ธนาคารฯ จะแจ้งให้ทราบในหนังสืออนุมัติของลูกค้าแต่ละราย
2. ธนาคาร ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิกเงื่อนไขสิทธิพิเศษต่าง ๆ และระยะเวลาโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. วงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้สมัคร

Advertisements
%d bloggers like this: