jump to navigation

>การตรวจติดตามผลการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ February 5, 2011

Posted by salapao18 in ปัญหาหนี้นอกระบบ, หนี้นอกระบบ.
trackback

>นายสมชัย อภิวัฒนพร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง มอบหมายให้นายสมชาย รุ้งทาบอัมพร ผู้อำนวยการส่วนตรวจราชการ เข้าร่วมตรวจติดตามผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและร่วมพิธีโอนหนี้เข้าสู่ระบบธนาคาร โดยมีนายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบกระทรวงมหาดไทย ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2553

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: