jump to navigation

>ฟิทช์ประกาศคงอันดับเครดิตของอิออน ธนสินทรัพย์ February 5, 2011

Posted by salapao18 in aeon, ธนสินทรัพย์, อิออน, อิออน ธนสินทรัพย์, อีออน.
trackback

>บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศ (National Ratings) ระยะยาวของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (AEONTS) ที่ระดับ ‘BBB+(tha)’ และอันดับเครดิตในประเทศระยะสั้นที่ระดับ ‘F2(tha)’   โดยแนวโน้มอันดับเครดิตระยะยาวมีเสถียรภาพ

อันดับเครดิตของ AEONTS มีพื้นฐานมาจากระดับเงินทุนที่แข็งแกร่ง และความสามารถในการรักษาผลกำไรและคุณภาพสินทรัพย์ของบริษัท   นอกจากนั้นอันดับเครดิตของ AEONTS ยังสะท้อนถึงความเสี่ยงจากการที่บริษัทให้สินเชื่อรายย่อยแก่กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ต่ำซึ่งมีความผันผวนสูง ในขณะที่ผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง แม้สภาวะเศรษฐกิจได้ชะลอตัวลงอย่างมาก แต่คุณภาพสินทรัพย์และผลการดำเนินงานโดยรวมอาจปรับตัวลดลงในปี 2553 เนื่องจากผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง โดยเฉพาะธุรกิจในกลุ่มโรงแรมและค้าปลีก
กำไรสุทธิของ AEONTS สำหรับปี 2552 (สิ้นรอบบัญชีเดือนกุมภาพันธ์ 2553) ลดลงเป็น 984 ล้านบาท จาก 1.2 พันล้านบาทในปี 2551 ทั้งนี้สาเหตุหลักมาจากรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย (ส่วนใหญ่เป็นรายได้ค่าธรรมเนียม) ที่ลดลง กำไรส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิทรงตัวอยู่ในระดับใกล้เคียงเดิมที่ 2.9 พันล้านบาทในปี 2552 แต่รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลงเป็น 4.8 พันล้านบาท (ลดลง 8.6% จากปี 2551) เนื่องจากนโยบายการลดค่าธรรมเนียมของบริษัทเพื่อช่วยลูกหนี้สินเชื่อในภาวะที่เศรษฐกิจอ่อนแอ   นอกจากนั้นอัตรากำไรส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิ (ซึ่งรวมรายได้ค่าธรรมเนียม) ได้ลดลงเช่นกันเป็น 23.4% ในปี 2552 จาก 28.2% ในปี 2551 เนื่องจากค่าธรรมเนียมที่ลดลง อัตรากำไรของบริษัทได้ลดลงอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีหลักเกณฑ์การควบคุมการประกอบธุรกิจและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งอัตราการเติบโตของสินเชื่อที่ลดลง
ณ สิ้นปี 2552 สินเชื่อรวมของ AEONTS เพิ่มขึ้นเป็น 34.5 พันล้านบาท (เพิ่มขึ้น 10.1% จากปี 2551) อย่างไรก็ตามการเติบโตของสินเชื่อส่วนใหญ่มาจากการโอนกลับสินเชื่อบัตรเครดิตจากโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (มูลค่า 1.8 พันล้านบาท) โครง การหนึ่งของบริษัทที่หุ้นกู้ภายใต้โครงการได้ถูกไถ่ถอนในเดือนกุมภาพันธ์ 2553   สินเชื่อบัตรเครดิตมีสัดส่วนเป็น 29% ของสินเชื่อรวมในขณะที่สินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อเช่าซื้อมีสัดส่วนเป็น 55% และ 16% ตามลำดับ
แม้ว่าเศรษฐกิจจะมีการหดตัวลงอย่างมากในปี 2552   ลูกหนี้ค้างชำระ (รวมหนี้ที่ตัดเป็นหนี้สูญ) ของบริษัทเพิ่มขึ้นไม่มากนักเป็น 3.6 พันล้านบาทในปี 2552 จาก 3.3 พันล้านบาทในปี 2551 ในขณะที่อัตราส่วนลูกหนี้ค้างชำระต่อลูกหนี้รวมลดลงเป็น 10% ณ สิ้นปี 2552 (10.6% ณ สิ้นปี 2551) เนื่องจากการเติบโตของสินเชื่อ   อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองที่เกิดขึ้น การหยุดชะงักในการประกอบกิจการของธุรกิจต่างๆ และภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแออย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลให้อัตราลูกหนี้ค้างชำระปรับตัวเพิ่มขึ้นในปี 2553   ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ สิ้นปี 2552 อยู่ที่   5.9 พันล้านบาท ในขณะที่อัตราส่วนของผู้ถือหุ้นต่อสินเชื่อของ AEONTS ยังคงอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งที่ 17% อย่างไรก็ตามบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องรักษาระดับอัตราส่วนนี้ให้แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากธุรกิจของบริษัทมีความอ่อนไหวอย่างมากต่อสภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอ

AEONTS ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยในปี 2535 โดย AEON Credit Service (AEON) แห่งประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัทมีสาขาในกรุงเทพและสาขาในต่างจังหวัดทั้งสิ้น 80 สาขา และมีเครื่อง ATM จำนวน 320 เครื่องโดยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด   AEON มีสัดส่วนการถือหุ้นโดยตรงใน AEONTS อยู่ที่ 35.1% โดยบริษัทอื่นๆ ในเครือ AEON ถือหุ้นอีก 28%   AEONTS ทำธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อยสำหรับลูกค้ารายได้ต่ำซึ่งรวมถึง สินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล
หลักเกณฑ์การจัดอันดับเครดิตหาได้ที่ http://www.fitchratings .com ในการจัดอันดับเครดิตของบริษัทนี้ ฟิทช์ได้ใช้หลักเกณฑ์ตาม Global Financial Institutions Rating Criteria ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2552   Rating Methodology for Finance and Leasing Companies ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2552   และ National Ratings-Methodology Update ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2549

ติดต่อ
พชร   ศรายุทธ, Vincent Milton, กรุงเทพฯ  
หมายเหตุ: การจัดอันดับเครดิตภายในประเทศ (National Ratings) เป็นการวัดระดับความน่าเชื่อถือในเชิงเปรียบเทียบกันระหว่างองค์กรในประเทศนั้นๆ โดยจะใช้ในประเทศที่อันดับเครดิตแบบสากลของรัฐบาลในประเทศนั้นอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ อันดับเครดิตขององค์กรที่ดีที่สุดของประเทศได้จัดไว้ที่ระดับ “AAA” และการจัดอันดับเครดิตอื่นในประเทศ จะเป็นการเปรียบเทียบความเสี่ยงกับองค์กรที่ดีที่สุดนี้เท่านั้น อันดับเครดิตภายในประเทศได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในตลาดในประเทศเป็นหลักและจะมีสัญลักษณ์ที่กำหนดไว้ต่อท้ายจากอันดับเครดิตสำหรับประเทศนั้นๆ เช่น “AAA(tha)” ในกรณีของประเทศไทย ดังนั้นอันดับเครดิตภายในประเทศจึงไม่สามารถใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศได้
 
การใช้อันดับเครดิตที่จัดทำโดยฟิทช์เรทติ้งส์มีข้อจำกัดและขอบเขตการใช้ ซึ่งข้อจำกัดและขอบเขตของการใช้อันดับเครดิตดังกล่าวสามารถหาได้จาก http://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS   นอกจากนี้คำจำกัดความของอันดับเครดิตและการใช้อันดับเครดิตของ ฟิทช์ เรทติ้งส์ สามารถหาได้จาก http://www.fitchratings.com อันดับเครดิตที่ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดอันดับเครดิต ได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวตลอดเวลา หลักจรรยาบรรณ การรักษาข้อมูลภายใน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น แนวทางการเปิดเผยข้อมูลระหว่างบริษัทในเครือ กฎข้อบังคับรวมทั้งนโยบายและกระบวนการที่เกี่ยวข้องอื่นๆของฟิทช์ ได้แสดงไว้ในส่วน ‘หลักจรรยาบรรณ’ ในเว็บไซต์ดังกล่าวเช่นกัน
Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: