jump to navigation

>เพิ่มสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏเข้าโครงการปรับหนี้นอกระบบ February 5, 2011

Posted by salapao18 in กรุงไทย, กรุงไทย ธนวัฏ, ธนวัฏ, สินเชื่อกรุงไทย, สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ.
trackback

>ที่ประชุมคณะผู้บริหารกทม. ซึ่งมี ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน เห็นชอบในหลักการแก้ไขหนี้นอกระบบในโครงการสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ ตามที่สำนักการคลัง กทม. เสนอเพื่อเป็นสวัสดิการให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำกทม. สามารถกู้เงินเพื่อปรับหนี้นอกระบบ รวมถึงเสริมสภาพคล่องในยามจำเป็น ซึ่งสามารถเบิกเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมงจากตู้ ATM โดยโครงการดังกล่าวจะมีลักษณะเป็นการกู้เงินแบบ O.D. (Over Draft) หากไม่ใช้เงินไม่ต้องเสียดอกเบี้ย และสามารถนำเงินชำระหนี้คืนได้ตลอดเวลา มีวงเงินกู้ไม่เกิน 10 เท่าของเงินเดือน อัตราดอกเบี้ย MRR ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี บวก 3.5 % ซึ่งธนาคารจะหักเงินในบัญชีเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยเพื่อจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยเป็นประจำทุกสิ้นเดือน หากเงินในบัญชีไม่พอชำระดอกเบี้ยจะคิดอัตราดอกเบี้ยเป็น 15%

ทั้งนี้ ผู้ว่าฯกทม. กำชับให้สำนักการคลังพิจารณาถึงแนวทางการปล่อยสินเชื่อ เนื่องจากต้องการให้โครงการดังกล่าวใช้ประโยชน์เพื่อการปรับหนี้นอกระบบอย่างแท้จริง ไม่ใช่เป็นโครงการที่สร้างหนี้หรือส่งเสริมการเป็นหนี้เพิ่มเติม พร้อมทั้งย้ำให้ผู้กู้เงินใช้ความระมัดระวังในการเบิกจ่าย เนื่องจากสินเชื่อดังกล่าวมีความสะดวกและคล่องตัวในการเบิกจ่ายมากยิ่งขึ้น และอาจส่งผลให้เกิดหนี้สะสมได้ในอนาคต

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: