jump to navigation

>ไทยพาณิชย์ลงนามให้บริการสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นแก่คู่ค้าของพีทีทีโพลีเมอร์มาร์เก็ตติ้ง February 5, 2011

Posted by salapao18 in ธนาคาร ไทยพาณิชย์, ธนาคารไทยพาณิชย์.
trackback

>นายอาทิตย์ นันทวิทยา  รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงกับ นายประมินทร์ พันทวีศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ในการให้บริการ “SCB Supply Chain Finance” เพื่อสนับสนุนสภาพคล่องและลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจให้แก่คู่ค้าของพีทีทีโพลีเมอร์มาร์เก็ตติ้ง และรองรับการขยายยอดขายสินค้าของบริษัทฯ ในอนาคต โดยพิธีลงนามจัดขึ้น ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: