jump to navigation

>ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา เพิ่มความรู้ผู้บริหารสาขา ผ่านโครงการ Wealth Management @ Bank March 16, 2011

Posted by salapao18 in กรุงศรีอยุธยา, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, S-E-T Call Center.
trackback

>ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา เดินหน้าโครงการ “Wealth Management @ Bank” แห่งที่ 5 เพิ่มพูนความรู้ด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคลแก่ผู้บริหารสาขา ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Wealth Management @ KRUNGSRI) มุ่งยกระดับการให้บริการทางการเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินแก่ลูกค้า พร้อมขยายฐานผู้ลงทุนใหม่ หลังประสบความสำเร็จจาก 4 ธนาคารใหญ่ในปีที่ผ่านมา
นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำงานร่วมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา ผ่านโครงการ “Wealth Management @ Bank” เป็นแห่งที่ 5 หลังจากประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในการทำงานร่วมกับ 4 ธนาคารขนาดใหญ่ในปี 2553 เพื่อมุ่งส่งเสริมให้ผู้บริหารสาขาของธนาคารได้มีความรู้และทักษะการให้บริการด้านวางแผนการเงินส่วนบุคคล และรู้จักผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างดี เพื่อแนะนำต่อให้แก่ลูกค้าของธนาคาร ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การขยายฐานผู้ลงทุนผ่านธนาคารพาณิชย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
“โครงการ Wealth Management @ KRUNGSRI นี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทำงานร่วมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในการจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคลแก่ผู้บริหารสาขาของธนาคาร ซึ่งโครงการฯ จะสนับสนุนแนวทางพัฒนาการให้บริการทางการเงินในรูปแบบ Universal Banking ซึ่งจะทำให้ธนาคารเป็นศูนย์กลางการออมและการลงทุนที่สามารถให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าได้อย่างครบวงจร” นายจรัมพรกล่าว
ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) จะจัดการอบรมแก่ผู้บริหารสาขาของธนาคารในช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2554 ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างผู้ให้บริการทางการเงินมืออาชีพเพิ่มขึ้นอีก 500 คน
นายพิริยะ วิเศษจินดา ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านเครือข่ายการขาย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างธนาคารกรุงศรีอยุธยา และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นการต่อยอดการให้บริการของธนาคารให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น โดยผู้บริหารสาขาที่ผ่านโครงการฯ จะมีความรู้ความเข้าใจในการแนะนำทางเลือกด้านการเงินและการลงทุนที่หลากหลายให้กับลูกค้าเงินฝาก รวมทั้งสามารถบูรณาการการวางแผนการเงินให้สอดคล้องกับทุกช่วงชีวิตของลูกค้า โดยใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายของธนาคารให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินของลูกค้าเฉพาะบุคคล เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นคงได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวและบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่กำหนดไว้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้ารายเดิม และในขณะเดียวกันยังเป็นการขยายฐานการให้บริการทางการเงิน และเพิ่มปริมาณธุรกรรมไปสู่ลูกค้ากลุ่มใหม่ด้วย”
ที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมมือกับ 4 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ในโครงการ Wealth Management @ Bankได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งประสบความสำเร็จจากการดำเนินโครงการเป็นอย่างมาก มีผู้บริหารสาขาเข้าร่วมโครงการกว่า 2,000 คน โดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ถือเป็นธนาคารแห่งแรกที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. S-E-T Call Center 0-2229-2222
Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: