jump to navigation

>วิธีกู้ซื้อบ้านกับประกันสังคม (วิธียื่น/ขอ/ลุ้น) March 16, 2011

Posted by salapao18 in กู้ บ้าน, กู้ซื้อบ้าน, ซื้อบ้าน.
trackback

>

วันนี้ขอแนะนำวิธีกู้ซื้อบ้านกับประกันสังคม (ประกันสังคมจับมือ 5 แบงก์ ปล่อยกู้สมาชิกหมื่นล้าน รายละ1.5ล้าน ดบ. 2.5% ซ่อม-รีไฟแนนซ์บ้าน) เพราะพี่ข้างๆพึ่งไปดำเนินเรื่องมา
เงื่อนไข
1. ให้สิทธิเฉพาะผู้ประกันตน
2. วัตถุประสงค์ให้ผู้ประกันตนกู้เงินดอกเบี้ยต่ำ เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง การต่อเติม ซ่อมแซม รวมทั้งขยายบ้าน หรือ ไถ่ถอนจำนอง วงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน 1,500,000 บาท
3. อัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้ประกันตนร้อยละ 2.50 ต่อปี คงที่ 5 ปี
4. ระยะเวลายื่นคำขอสินเชื่อและทำนิติกรรมของผู้ประกันตนต้องกระทำก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2553 หรือ เมื่อวงเงินฝากสนับสนุนโครงการเต็มจำนวน แล้วแต่เงื่อนไขใดจะถึงกำหนดก่อน
5. หากผู้ประกันตนกู้เงินครบ 10,000 ล้าน ปิดโครงการ
6. ผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิเข้าร่วมโครงการจะต้องดำรงสถานะความเป็นผู้ประกันตนตลอดระยะเวลาที่ใช้สิทธิตามโครงการ ภายในระยะเวลา 5 ปี
ขั้นตอนการปฏิบัติของ “ผู้ประกันตน”
1. ผู้ประกันตนขอเอกสารหนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้ประกันตนจากสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ
2. ผู้ประกันตนนำเอกสารการกู้เงินพร้อมหนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้ประกันตนไปยื่นกับธนาคารที่ทำ MOU กับสำนักงานประกันสังคม
(สำนักงานประกันสังคมจะประกาศรายชื่อธนาคารที่ทำMOU ไม่เกินวันที่ 10 เมษายน 2553)
3. การอนุมัติ ไม่อนุมัติเงินกู้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้กู้เงินของธนาคาร สำนักงานประกันสังคม ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่สามารถพิจารณาอนุมัติได้ เพราะถือเป็นดุลยพินิจของธนาคาร
คำแนะนำจากพี่ที่ไปกู้มาคือ: 1.ไปขอใบรับรองที่ประกันสังคม 2.ไปธนาคารเพื่อถามว่าจะเอาเอกสารอะไรบ้าง 3.เตรียมเอกสารและแปลนบ้านพร้อมไปคุยราคากับผู้รับเหมาสร้าง 4.เอาเอกสารไปให้แบงค์ 5.นอนรออนุมัติ 6.ถ้าไม่ผ่านก็ไปยื่นแบงค์อื่น
ขอให้ทุกๆท่านมีความสุขกับหนี้เกินใหญ่นะครับ

Ref: blogtika. com
Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: